Soubory ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ECOFOL, s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost ECOFOL, s.r.o., se sídlem v K Vavřinečku 441/7, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049027, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9656, (dále jen jako „prodávající“).

1.2 Tyto VOP upravují některá práva a povinnosti stran kupní smlouvy o dodávce zboží, kterou mezi sebou uzavírají prodávající a zákazník, jakožto kupující.

 

2. Použité pojmy a termíny

2.1 Kupujícím (zákazníkem) - je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která u prodávajícího objednává dodávku zboží, nebo která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu o dodávce zboží.

2.2 Uskutečněním obchodního případu - se rozumí řádné dodání zboží prodávajícím kupujícímu a řádné zaplacení kupní ceny zboží kupujícím.

2.3 Dodáním zboží (plněním) - je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci.

2.4 Dílčí plnění – je dodávka zboží kupujícímu v nižším, než nasmlouvaném objemu.

2.5 Reklamací - se rozumí jednostranné uplatnění nároku kupujícího v souvislosti s vadou dodaného zboží vůči prodávajícímu z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží.

2.6 Cenou - se rozumí kupní cena zboží stanovená aktuálním platným ceníkem zboží v době objednání zboží, který vdává prodávající.

2.7 Fakturačním limitem – se rozumí limit v Kč stanovený prodávajícím, do kterého může kupující realizovat nákup zboží bez hotovostní platby při převzetí zboží, tzn. na fakturu, bezhotovostním převodem.

2.8 Placením - se rozumí uhrazení kupní ceny hotově proti předání zboží nebo po dohodě bezhotovostním převodem.

2.9 Okamžikem zaplacení – se rozumí okamžik předání hotovostní platby kupujícím oprávněné osobě prodávajícího, při bezhotovostním styku se zaplacením rozumí den připsání kompletní částky kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

 

3. Dodací podmínky

3.1 Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává na základě písemné, telefonické, faxové, emailové či ústní objednávky kupujícího, nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3.2 Na požádání zákazníka se prodávající zavazuje objednávku potvrdit.

3.3 Prodávající akceptuje objednávky v závislosti na způsobu objednání zboží kupujícím.

3.4 Prodávající zajistí realizaci objednávky kupujícího v souladu se svými pravidelnými rozvozovými linkami zboží, není-li dohodnuto jinak. Dodací lhůty vyplývají z pravidelných rozvozových linek prodávajícího, není-li dohodnuto jinak. Zboží je k zákazníkům rozváženo prodávajícím v pravidelných rozvozových linkách, smluvní či vlastní dopravou prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.

3.5 V případě, že celková kupní cena zboží dle zákazníkovy dílčí objednávky je nižší než 500,- Kč bez DPH, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu spolu s kupní cenou za objednané zboží taktéž manipulační poplatek za dopravu zboží ve výši 150,- Kč.

3.6 V případě, že zákazník objedná dodávku zboží u prodávajícího mimo pravidelnou rozvozovou linku prodávajícího, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dopravou zboží, a to ve výši dle platného ceníku příslušného dopravce. Zboží je možné v pracovní době nakupovat i reklamovat na prodejně v sídle prodávajícího.

3.7 Pokud zákazník neoprávněně odmítne převzít jím objednané zboží (viz Reklamační řád), je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady spojené s dopravou zboží zákazníkovi a zpět prodávajícímu. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku uvedené jednání zákazníka.

3.8 Zákazník se zavazuje provést bezprostředně po převzetí zboží jeho náležitou prohlídku a případně zjištěné zjevné vady či poškození zboží, či odchylky od objednaného rozsahu či objemu zboží ihned oznámit prodávajícímu, případně osobě provádějící přepravu zboží.

 

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupní cena se sjednává jako smluvní.

4.2 Kupní cena se sjednává v českých korunách.

4.3 Okamžikem zaslání objednávky zákazníkem prodávajícímu zákazník potvrzuje, že se náležitě seznámil s aktuálním zněním ceníku zboží, tedy s aktuálními cenami zboží, které zákazník objednává u prodávajícího.

4.4 Ceny zboží v ceníku prodávajícího jsou uváděny bez DPH. Prodávající je oprávněn připočíst ke kupní ceně zboží DPH dle platných právních předpisů.

4.5 Fakturu, kterou prodávající účtuje kupní cenu zboží, byl-li stanoven fakturační limit, je možné po předchozí dohodě s prodávajícím uhradit částečně či zcela oprávněnému pracovníkovi prodávajícího, a to v hotovosti oproti příjmovému dokladu.

4.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu.

4.7 Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží, jeho nahodilou zkázu či ztrátu.

4.8 V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu, na jeho výzvu, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě více jak 30 denního prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V důsledku takového odstoupení je kupující povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu.

4.9 Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku zboží kupujícímu, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých povinností vůči kupujícímu, pokud má kupující vůči prodávajícímu neuhrazené dluhy ze smluvních vztahů s prodávajícím, a to až do doby úplného splacení dluhů kupujícího vůči prodávajícímu.

 

5. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

5.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jím odebrané zboží v  trvání 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, nebo jím určenou osobou.

5.2 Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nesprávnou manipulací se zbožím nebo skladováním zboží, či jeho montáží provedenou v rozporu s příslušnými návody, které kupující obdržel.

5.3 Reklamace vad zboží je řešena dle reklamačního řádu prodávajícího.

 

6. Ostatní ustanovení

6.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich vydání a zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.

6.2 V případě odchylných ujednání těchto VOP a jiných smluvních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, mají přednost tato jiná smluvní ujednání.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715, a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ: 639 00. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. Ujednáním o rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce, aby se se svou žalobou obrátil na obecný soud.

6.4 Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem.

 

V Ústí nad Labem dne 25. 4. 2016

 

ECOFOL, s.r.o.Jak objednávat

Eva Pavlovcová
Tel.: 724 097 070, 475 503 311
Fax: 475 503 132
objednavky@ecofol.cz


Rychlá informace o ceně

Manažer prodeje:
Petra Veselá
Tel.: 734 150 550, 602 140 734
vesela@ecofol.cz


Výprodej

Zde naleznete seznam zboží ve výprodeji.

více informací

Kniha přání a stížností

Vážení zákazníci,
mezi naše hlavní cíle patří Vaše trvalá spokojenost s našimi produkty a službami.
Abychom je mohli stále zlepšovat, je pro nás velmi důležitá zpětná vazba od Vás.
Proto uvítáme, pokud nám na níže uvedený e-mail zašlete jakékoli Vaše náměty či stížnosti.
Rádi je s Vámi vyřešíme.
Děkujeme předem za Vaši spolupráci, velmi si jí vážíme.

Zdeněk Dvořák
jednatel společnosti
praniastiznosti@ecofol.cz