Reklamační řád společnosti ECOFOL, s.r.o.

2. REKLAMACE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád společnosti ECOFOL, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem - Předlice, K Vavřinečku 441/7, PSČ 400 01, IČ: 64049027, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9656 (dále jen „prodávající“), se vztahuje na výrobky, u nichž jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího (dále jen „kupující“) z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Reklamační řád je podřízen právní úpravě obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  rovněž podmínkám sjednaným v uzavřené kupní smlouvě či Všeobecných obchodních podmínkách mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupní smlouva a VOP“).

 

2. REKLAMACE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

2.1 PRÁVA KUPUJÍCÍHO

2.1.1 Práva z vadného plnění a práva z dodání menšího množství zboží

V případě že zboží vykazuje zjevné vady nebo je-li zboží předáno v porušeném transportním obalu (porušená ochranná fólie, poškozený karton či vnitřní balení) či bylo dodáno zboží v menším než v účtovaném množství, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. Sepsáním reklamačního protokolu (bod 2.2.1) kupující zahájí reklamační řízení s prodávajícím nebo přepravcem, je-li zboží dopravováno externí přepravní společností.

V případě že je kupujícímu řidičem předáno zboží v menším množství, než které je účtováno, je oprávněn toto zboží převzít a uhradit pouze kupní cenu zboží skutečně dodaného. V případě prodeje za hotové řidič do prodejky za hotové uvede skutečně dodané množství zboží a spočítá správnou kupní cenu za skutečně dodané množství zboží a na žádost kupujícího prodávající kupujícímu do pěti pracovních dní doručí doklad o vrácení pokladního příjmu.

V případě bezhotovostního prodeje řidič do dodacího listu uvede skutečně dodané množství zboží.

V obou shora uvedených případech řidič spolu s kupujícím tuto opravu potvrdí do dokladů svými vlastnoručními podpisy a datem.

2.1.2 Práva plynoucí ze záruky za jakost

Jestliže se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v poskytnuté záruční době za jakost zboží vady zboží, může kupující uplatnit vůči prodávajícímu reklamaci.

2.1.3 Společné ustanovení vztahující se k právům kupujícího

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech a z důvodů stanovených zákonem.

2.2 POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

2.2.1 Rozhodl-li se kupující zboží nepřevzít v souladu s bodem 2.1.1, je povinen na místě s řidičem vyplnit reklamační protokol, který má řidič k dispozici, a do protokolu uvést přesný popis vady zboží. Protokol opatří kupující i  řidič vlastnoručním podpisem a datem. Jeden protokol obdrží řidič a jeden kupující.

2.2.2 Uplatňuje-li kupující reklamaci, je nutné tuto doložit následujícími způsoby:

a) vadným zbožím, které kupující na své náklady dopraví do sídla prodávajícího (neplatí v případě, požaduje-li kupující pouze dodání chybějícího zboží)

b) dokladem o koupi zboží (fakturou)

c) reklamačním protokolem podepsaným řidičem i zákazníkem s podrobným popisem vady, měl-li být reklamační protokol v souladu s tímto řádem sepsán.

2.2.3 Kupující je povinen zboží, které přebírá od řidiče, v přítomnosti řidiče řádně, na základě prodejního či dodacího dokladu, zkontrolovat. Pokud kupující zboží převezme, výslovně tím potvrzuje, že množství a druhy zboží byly dodané bez zjevných vad a že je seznámen s účelem a způsobem užití dodaného zboží.

2.2.5 Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen se správným způsobem skladování dodaného zboží a souhlasí s tím, že za poškození zboží způsobené jeho nevhodným skladováním nemůže od prodávajícího požadovat náhradu.

2.2.6 Kupující je povinen v případě neuznané reklamace ze strany prodávajícího reklamované zboží odebrat ze skladu v sídle prodávajícího, a to na své náklady do 30 dní od vyrozumění o odmítnutí reklamace. Po této lhůtě je prodávající oprávněn naložit se zbožím dle svého uvážení bez nároků na jakoukoli kompenzaci vůči kupujícímu, přičemž ani kupující nemůže v takovém případě požadovat po prodávajícím jakoukoliv náhradu či jiné plnění.

 

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1 ZPŮSOBY A LHŮTY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1.1 Prodávající po převzetí reklamovaného zboží rozhodne ve lhůtě 30 dnů o oprávněnosti či nedůvodnosti reklamace. K takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník prodávajícího (vedoucí skladu, jednatel prodávajícího). Půjde-li o nutnost zajistit odborné posouzení reklamovaného zboží, má prodávající právo lhůtu k vyřízení reklamace prodloužit na 60 dnů od převzetí zboží k reklamaci. V týchž lhůtách rozhodne prodávající v případě oprávněné reklamace i  o způsobu jejího vyřízení, a to výměnou zboží, slevou z kupní ceny nebo vrácením kupní ceny.

3.1.2 Prodávající má právo zamítnout reklamaci:

a) nebyla-li zjištěna vada zboží

b) má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle zákona nebo kupní smlouvy či VOP není odpovědný

c) v případě že reklamace nebyla uplatněna v zákonné lhůtě či v době poskytnuté záruky za jakost běžící ode dne fyzického převzetí zboží kupujícím.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 25. 4. 2017

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

ECOFOL, s.r.o.,Jak objednávat

Eva Pavlovcová
Tel.: 724 097 070, 475 503 311
Fax: 475 503 132
objednavky@ecofol.cz


Rychlá informace o ceně

Manažer prodeje:
Petra Veselá
Tel.: 734 150 550, 602 140 734
vesela@ecofol.cz


Výprodej

Zde naleznete seznam zboží ve výprodeji.

více informací

Kniha přání a stížností

Vážení zákazníci,
mezi naše hlavní cíle patří Vaše trvalá spokojenost s našimi produkty a službami.
Abychom je mohli stále zlepšovat, je pro nás velmi důležitá zpětná vazba od Vás.
Proto uvítáme, pokud nám na níže uvedený e-mail zašlete jakékoli Vaše náměty či stížnosti.
Rádi je s Vámi vyřešíme.
Děkujeme předem za Vaši spolupráci, velmi si jí vážíme.

Zdeněk Dvořák
jednatel společnosti
praniastiznosti@ecofol.cz